ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt met deze worden het volgende bedoeld:
a. Mira Saia: Opdrachtnemer en gebruiker van deze algemene voorwaarden;
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee Mira Saia een overeenkomst sluit;
c. PA Diensten: diensten van een (personal) assistant op afstand;
d. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt ook elektronische communicatie zoals e-mail bedoeld, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

2. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Mira Saia en op alle rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en Mira Saia.
2. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever en de toepasselijkheid daarvan zijn uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle navolgende overeenkomsten of vervolgopdrachten en wijziging van de overeenkomst.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing wanneer Mira Saia voor de uitvoering van de overeenkomst derden betrekt.
5. Afwijken van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk wanneer Opdrachtgever en Mira Saia dat gezamenlijk schriftelijk overeenkomen.
6. Wanneer een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen in stand en wordt de nietige of vernietigde bepaling vervangen door een bepaling waarmee zoveel mogelijk hetzelfde doel wordt bereikt.
7. Mira Saia mag deze voorwaarden te allen tijde wijzigen en zal Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van een wijziging.

3. Aanbod en Aanvaarding

1. Mira Saia doet een aanbod, waar mogelijk Schriftelijk. Het aanbod kan door Opdrachtgever Schriftelijk, zoals per e-mail, worden aanvaard. Wanneer er geen Schriftelijke aanvaarding heeft plaatsgevonden, maar Opdrachtgever er anderszins mee in heeft gestemd dat Mira Saia met de werkzaamheden is begonnen, wordt het aanbod alsnog als aanvaard beschouwd.
2. Tenzij anders in het aanbod vermeld, is het aanbod 30 dagen geldig.
3. Tenzij anders vermeld, komen direct te maken kosten voor de uitvoering van de opdracht voor rekening van Opdrachtgever.

4. PA Dienstverlening

1. PA Diensten worden door Mira Saia enkel online en/of digitaal, op afstand, geleverd.
2. Voor PA Diensten komen Opdrachtgever en Mira Saia een maximaal aantal te werken uren per maand overeen. Deze uren worden in een online, mede voor Opdrachtgever toegankelijk, overzicht bijgehouden.
3. Overeengekomen uren moeten en mogen verdeeld over de maand worden ingezet. Wanneer Opdrachtgever het werk niet voldoende verdeelt of teveel van het werk in een te korte periode uitgevoerd wil hebben, kan Mira Saia mogelijk niet al het werk uitvoeren en niet alle uren aan werk uitvoeren.
4. Over eventueel meerwerk wordt vooraf Schriftelijk overleg gepleegd tussen Opdrachtgever en Mira Saia.
5. Wanneer voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is dat Mira Saia in systemen van Opdrachtgever kan inloggen, zal Opdrachtgever zorgen voor een persoonlijke, niet met andere personen gedeelde, inloggegevens.
6. Communicatie over het uit te voeren werk of wijzigingen in de opdracht vindt per e-mail, sms of WhatsApp tussen Opdrachtgever en Mira Saia plaats.
7. Een PA Diensten overeenkomst moet Schriftelijk worden beëindigd met een opzegtermijn van tenminste 14 dagen of een andere beëindigingsdatum in onderling overleg bepaald. Zowel Opdrachtgever als Mira Saia hebben deze opzegmogelijkheid, waarbij niet verplicht is een reden van opzegging te vermelden.

5. Praktisch Sparringpartnertrajecten, het Bouw een stevig ondernemersfundament programma en het abonnement Onderhoud je Ondernemersfundament

 1. Mira Saia biedt praktische sparringpartnertrajecten en het Bouw een stevig ondernemersfundament programma aan in de vorm van jaar- en maandtrajecten, tenzij anders overeengekomen. Deze zijn tussentijds niet opzegbaar. Ook wanneer op enig moment geen gebruik meer gemaakt wordt van de aangeboden diensten, blijft de betalingsverplichting bestaan. Er zal nimmer restitutie van enig betaalde plaatsvinden. De Praktisch Sparringpartnertrajecten zijn medio mei 2021 omgezet naar een nieuwe naam: Bouw een stevig Ondernemersfundament programma.
 2. Een bovengenoemd traject of programma bestaat uit vooraf vastgesteld aantal afspraken. Wanneer deze plaatsvinden wordt per e-mail tussen Opdrachtgever en Mira Saia vastgesteld. Deze afspraken moeten in beginsel binnen de overeengekomen 12 maanden plaatsvinden. Enkel bij uitzondering kan dit verlengd worden met twee maanden. Voor zover er nog recht zou zijn op een deel van het traject of programma, maar de daarvoor beschikbare periode is verlopen, komen de overige rechten uit het traject te vervallen.
 3. Reeds gemaakte afspraken voor een praktisch sparringpartnergesprek of een Bouw een stevig ondernemersfundament gesprek kunnen met maximaal twee maanden worden opgeschort. Na deze periode komt het recht op het gesprek te vervallen. Een eventueel follow-up gesprek dient binnen twee maanden na het eerste gesprek plaats te vinden, anders komt het recht op het follow-up gesprek te vervallen.
 4. Het resultaat van het praktisch sparringpartner traject of Bouw een stevig ondernemersfundament programma is mede afhankelijk van inzet van en uitvoering door Opdrachtgever. Mira Saia geeft geen garanties met betrekking tot mogelijk te behalen resultaten.
 5. Wanneer Opdrachtgever toegang krijgt tot een online omgeving, krijgt Opdrachtgever een persoonlijk account. Deze inloggegevens mogen niet met derden worden gedeeld.
 6. Voor het abonnement Onderhoud je Ondernemersfundament geldt de in de offerte opgenomen maandelijkse opzegtermijn, voor de 15e van de maand per mail door te geven.
 7. Voor het abonnement Onderhoud je Ondernemersfundament geldt tevens dat – als de 1,5 uur niet in betreffende maand is gebruikt – deze nog 1 maand doorschuift. Daarna komt deze tijd te vervallen.

6. Intellectuele Eigendom

 1. Mira Saia is en blijft de auteursrechthebbende van alle door haar vervaardigde werken.
 2. Mira Saia verleent aan Opdrachtgever slechts een gebruiksrecht voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Een uitgebreidere licentie of exclusieve licentie kan enkel Schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.
 3. In beginsel mogen de werken daarom niet door Opdrachtgever worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt. Verveelvoudiging is enkel als privékopie of thuiskopie toegestaan.
 4. Het is Opdrachtgever bovendien niet toegestaan een eigen vorm van praktisch sparren, het praktisch sparringpartnertraject of het Bouw een stevig ondernemersfundament programma aan te bieden gebaseerd op de door Mira Saia aangeboden trajecten, tenzij expliciet en Schriftelijk anders is overeengekomen.

7. Vergoeding en Betaling

 1. Opdrachtgever en Mira Saia komen vooraf een vergoeding overeen.
 2. Wanneer geen vergoeding is overeengekomen, rekent Mira Saia de door haar gebruikelijk gehanteerde vergoeding.
 3. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw en overige toeslagen van overheidswege.
 4. Mira Saia mag haar tarieven jaarlijks met maximaal 10% verhogen. Wanneer het tarief met meer dan 10% wordt verhoogd, geeft dit Opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden, waarbij geen schadevergoeding verschuldigd is.
 5. Tenzij anders overeengekomen moeten facturen betaald worden binnen zeven dagen na factuurdatum. In het geval van praktisch sparren moet de betaling in alle gevallen uiterlijk plaatsvinden op de dag voordat het eerste praktisch sparrengesprek plaatsvindt.
 6. Voor PA Diensten en andere niet projectmatige dienstverlening, mag Mira Saia maandelijks een factuur sturen voor de uitgevoerde werkzaamheden in de maand voorafgaand aan de maand waarin de factuur verzonden wordt.
 7. Het ontbreken van een betaling, staat niet gelijk aan een ontbinding van de overeenkomst, maar geeft Mira Saia wel het recht de overeenkomst te ontbinden zonder aan Opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd te zijn.
 8. Wanneer Opdrachtgever de factuur niet op tijd voldoet of een afspraak voor een gesprek niet of niet tijdig nakomt, of wanneer Opdrachtgever de overeenkomst annuleert, mag Mira Saia 25% van de overeengekomen vergoeding in rekening brengen.
 9. Wanneer Mira Saia aan Opdrachtgever toegang biedt tot een online omgeving, mag Mira Saia aan Opdrachtgever deze toegang ontzeggen, totdat de betaling die mede verband houdt met deze online omgeving, is voldaan, zonder dat Mira Saia daarbij schadevergoeding verschuldigd is.
 10. Bij te late betaling, mag Mira Saia per maand 2% van het factuurbedrag als rente in rekening brengen, waarbij een deel van de maand als gehele maand te gelden heeft. Daarnaast mag Mira Saia als vergoeding voor incassokosten 10% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- in rekening brengen.

8. Aansprakelijkheid

 1. Mira Saia is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade aan de zijde van Opdrachtgever, als gevolg van de (uitvoering van) de overeenkomst of opdracht, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
 2. Voor zover Mira Saia aansprakelijk is, zal dit nooit het bedrag van haar verzekering te boven komen, althans van de waarde van de opdracht van de laatste zes maanden, in het geval van een langer lopende opdracht.
 3. Mira Saia is niet aansprakelijk voor doen of nalaten en de gevolgen daarvan, veroorzaakt door de door haar ingeschakelde derden. Opdrachtnemer moet deze derden in dat geval zelf en zonder Mira Saia daarbij te betrekken, aansprakelijk stellen.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Mira Saia van alle aanspraken van derden met betrekking tot de overeenkomst of de uitvoering daarvan.

9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Mira Saia zal altijd zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens waartoe zij toegang krijgt.
 2. Mira Saia zal alle persoonsgegevens en andere gegevens, bescheiden of documenten zorgvuldig opslaan en goed beveiligen. Ook inloggegevens zal zij altijd uniek maken en zorgvuldig bewaren.
 3. Mira Saia zal alle informatie die zij ontvangt geheimhouden, wanneer deze informatie als vertrouwelijk is aangemerkt of Mira Saia had moeten begrijpen dat het vertrouwelijke informatie betreft, waaronder bedrijfsfinanciële informatie.
 4. Mira Saia zal de tijdens praktisch sparringpartner of Bouw een stevig ondernemersfundament gesprekken verkregen informatie vertrouwelijk behandelen en geheimhouden, tenzij anders overeengekomen.
 5. Mira Saia hoeft informatie die reeds openbaar is, niet geheim te houden en mag informatie aan derden ter beschikking stellen wanneer zij daartoe een wettelijke verplichting heeft.
 6. Na het einde van de opdracht of overeenkomst zal Mira Saia de persoonsgegevens en andere gegevens, bescheiden en documenten binnen 48 uur van haar computers, servers en systemen verwijderen vernietigen, tenzij anders overeengekomen.
 7. Mira Saia is echter niet aansprakelijk voor enig verlies van welke gegevens of documenten dan ook, maar zal het altijd binnen 48 uur na ontdekking melden bij Opdrachtgever, mocht er van dergelijk verlies sprake zijn. Mira Saia zal ook overige datalekken binnen 48 uur na ontdekking aan Opdrachtgever melden.
 8. Mira Saia zal bovendien alle medewerking verlenen in het geval van controles van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 9. Mira Saia mag gegevens en informatie ‘in the cloud’ opslaan, zolang zij deze afdoende beveiligd. De gegevens worden slechts aan derden ter beschikking gesteld wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en met Opdrachtgever is overeengekomen welke derden deze inzage krijgen of anderszins als subverwerkers gezien kunnen worden.

10. Overmacht

1. In het geval van overmacht mag Mira Saia de uitvoering van de overeenkomst met maximaal drie maanden opschorten of de overeenkomst ontbinden, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Na deze drie maanden mag Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden zonder schadevergoeding aan Mira Saia verschuldigd te zijn.
2. Onder overmacht wordt tevens verstaan van buiten komende onvoorzien omstandigheden, ongeregeldheden in de dagelijkse gang van zaken, stagnatie in de werkzaamheden van leveranciers en ingeschakelde derden en wanneer Mira Saia door technische problemen en internetstoringen de uitvoering van haar werkzaamheden gehinderd wordt.

11. Beëindiging van de overeenkomst

1. Overeenkomsten met een vaste looptijd kunnen niet tussentijds worden beëindigd door een der partijen, tenzij dit gezamenlijk anders en Schriftelijk is overeengekomen.
2. Overeenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan kunnen door een der partijen met inachtneming van een termijn van tenminste twee weken worden opgezegd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3. Wanneer een der partijen surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement verkeerd, mag de andere partij de overeenkomst per direct beëindigen.
4. In alle gevallen mag Mira Saia reeds gemaakte kosten en uitgevoerde werkzaamheden in rekening brengen aan Opdrachtgever.

12. Klachten

1. In het geval van klachten moeten deze door Opdrachtgever zo spoedig mogelijk aan Mira Saia worden gemeld, zodat zij eventuele fouten nog kan herstellen of schade kan beperken.
2. In alle gevallen moeten klachten uiterlijk binnen 7 dagen na het ontstaan van de klacht Schriftelijk aan Mira Saia worden gemeld. Na deze termijn komt enig recht op herstel of vergoeding te vervallen.
3. Een ingediende klacht schort de betalingsverplichting niet op.

13. Overige

1. Op deze algemene voorwaarden en alle overige rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en Mira Saia is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Wanneer een geschil niet in den minne geschikt kan worden, mag het voorgelegd worden aan de bevoegde rechter te rechtbank Oost-Brabant

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 19 mei 2021.

www.mirasaia.nl – Mira Saia – mira [a] mirasaia.nl

Bedrijfsgegevens: MiraSaia – Lidwinahof 91 – 5481 HL Schijndel
KvK nummer: 24400106
BTW nummer: NL002028412B56