ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1

Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Mira Saia: de gebruiker van de algemene voorwaarden. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf één of meer opdrachten aan Mira Saia verstrekt. Overeenkomst: de Overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2

Algemeen

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Mira Saia en een Opdrachtgever.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Mira Saia, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Mira Saia en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3

Aanbiedingen en offertes

3.1 Aanbiedingen en offertes van Mira Saia zijn vrijblijvend. Offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.

3.2 Mira Saia is slechts aan haar offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk en binnen de geldigheidsduur wordt bevestigd.

3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Mira Saia daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Mira Saia anders aangeeft.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Mira Saia niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.3.6 Aan aanbiedingen of offertes van Mira Saia kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4

Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 Mira Saia zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2 Mira Saia zal in de regel één of meer van haar medewerkers inzetten om de met de Opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Het is aan Mira Saia om te beoordelen welke medewerker hiervoor wordt ingezet.

4.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Mira Saia het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.4 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Mira Saia aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Mira Saia worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Mira Saia zijn verstrekt, heeft Mira Saia het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.5 Mira Saia is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Mira Saia is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.6 Indien door Mira Saia, door personeel van Mira Saia of door Mira Saia ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of op een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor een adequate werkruimte en in redelijkheid gewenste en benodigde faciliteiten, een en ander conform de wet- en regelgeving voor arbeidsomstandigheden.

4.7 Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Mira Saia derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5

Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.

5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Mira Saia de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Mira Saia daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6

Tarieven

6.1 Partijen komen in de Overeenkomst de tarieven en de te besteden uren overeen.

6.2 Het uurtarief dat in de Overeenkomst wordt vermeld geldt uitsluitend voor de in de Overeenkomst genoemde medewerker van Mira Saia en geldt voor het kalenderjaar waarin de Overeenkomst tot stand is gekomen.

6.3 De uurtarieven en eventuele kostenramingen van en door Mira Saia zijn exclusief BTW.

6.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen eventuele aanvullend verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht bij de Opdrachtgever.

6.5 Mira Saia kan de overeengekomen tarieven verhogen. Mira Saia is in ieder geval gerechtigd de overeengekomen tarieven te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Mira Saia, dat in redelijkheid niet van Mira Saia mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen tarieven.

6.6 Prijsstijgingen die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen worden aan de Opdrachtgever doorberekend met ingang van die maatregel. Prijsstijgingen die het gevolg zijn van loonontwikkelingen binnen de onderneming van Mira Saia zullen jaarlijks per 1 januari worden doorberekend aan de Opdrachtgever.

6.7 De Opdrachtgever is in geval van een prijsstijging van meer dan 10% gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

6.8 Mira Saia zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van haar tarieven schriftelijk kenbaar maken. Mira Saia zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 7

Betaling

7.1 Mira Saia is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen bij de Opdrachtgever, die door de Opdrachtgever dient te worden voldaan voordat Mira Saia de werkzaamheden aanvangt. De hoogte van het voorschot wordt per opdracht door Mira Saia vastgesteld.

7.2 Betaling van facturen dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door Mira Saia aan te geven wijze en in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

7.3 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 7 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd.

7.4 In geval van liquidatie, faillissement, of surseance van betaling van de Opdrachtgever of in geval van beslagen op het vermogen van de Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Mira Saia op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

7.5 Mira Saia is de Opdrachtgever te allen tijde gerechtigd om eventuele vorderingen op de Opdrachtgever van welke aard ook te verrekenen. Enig beroep op verrekening of opschorting door de Opdrachtgever is expliciet uitgesloten, behoudens schriftelijke toestemming van Mira Saia.

7.6 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 8

Incassokosten

8.1 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

8.2 Ongeacht de wettelijke bepalingen terzake, is de Opdrachtgever jegens Mira Saia de werkelijke door Mira Saia gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd.

Artikel 9

Klachten

9.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan Mira Saia. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Mira Saia in staat is adequaat te reageren.

9.2 Indien een klacht naar het oordeel van Mira Saia gegrond is, zal Mira Saia de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.

9.3 Indien, na een door Mira Saia gegrond verklaarde klacht, het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk is, kan Mira Saia slechts binnen de grenzen van artikel 12 tot vergoeding van mogelijke schade gehouden zijn.

Artikel 10

Opzegging

10.1 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Mira Saia recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Mira Saia zijn toe te rekenen.

10.2 De Opdrachtgever is ingeval van tussentijdse opzegging van de Overeenkomst gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. Mira Saia is gerechtigd om de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden onder zich te houden totdat de openstaande declaraties door de Opdrachtgever zijn voldaan.

10.3 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Mira Saia, zal Mira Saia in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de Opdrachtgever toerekenbaar zijn.

10.4 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Mira Saia extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 11

Opschorting en ontbinding

11.1 Een Overeenkomst tussen Mira Saia en de Opdrachtgever kan door Mira Saia onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling worden ontbonden/beëindigd/opgezegd, bij iedere tekortkoming van de Opdrachtgever in de nakoming van de Overeenkomst, onverminderd het recht van Mira Saia om schadevergoeding te vorderen.

11.2 Mira Saia is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, indien: – na het sluiten van de Overeenkomst Mira Saia ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; – Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen  voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; – de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, hij zijn eigen faillissement  aanvraagt, of indien hij surséance van betaling aanvraagt of een beroep doet op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of ingeval deze wet op de Opdrachtgever van toepassing wordt verklaard;- de Opdrachtgever overlijdt of onder curatele of bewind wordt gesteld;- de Opdrachtgever ondanks aanmaning in verzuim blijft zijn verplichtingen na te komen binnen de gestelde termijn;- de Opdrachtgever zijn handelingsbekwaamheid – om welke reden dan ook – verliest, dan wel op zijn (on)roerende goederen of op de geleverde goederen beslag is of wordt gelegd en dat niet binnen twee weken wordt opgeheven;

11.3 Voorts is Mira Saia bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

11.4 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Mira Saia op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Mira Saia de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

Artikel 12

Aansprakelijkheid
12.1 De totale aansprakelijkheid van Mira Saia wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (factuur waarde) (exclusief BTW).

12.2 De aansprakelijkheid van Mira Saia is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Mira Saia in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

12.3 In afwijking van hetgeen onder de voorgaande leden van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht voor onbepaalde tijd danwel met een looptijd van langer dan drie maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste maand, voorafgaand aan het moment van de toerekenbare tekortkoming verschuldigde factuurbedrag.

12.4 Mira Saia is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van opdrachtgevers of afnemers van de Opdrachtgever, of schade die direct of indirect het gevolg is van overheidsmaatregelen.

12.5 Opdrachtgever vrijwaart Mira Saia voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of de niet-nakoming daarvan door Mira Saia schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

12.6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Mira Saia of haar ondergeschikten.

Artikel 13

Risico-overgang

13.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door de Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 14

Overmacht

14.1 Mira Saia is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Mira Saia geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Mira Saia niet in staat is de verplichtingen na te komen. Hieronder wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, verstaan de omstandigheid dat Mira Saia niet kan nakomen in verband met internet- en serverproblemen.

14.3 Mira Saia kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is de Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

14.4 Voor zover Mira Saia ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Mira Saia gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen.

Artikel 15

Intellectuele eigendom en auteursrechten

15.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Mira Saia zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en van overige intellectuele eigendomsregelgeving.

15.2 Alle door Mira Saia of door haar ondergeschikten verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Mira Saia worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit of tenzij anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

15.3 Mira Saia behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

15.4 De Opdrachtgever vrijwaart Mira Saia voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

15.5 Indien de Opdrachtgever aan Mira Saia informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16 

Wijziging van de voorwaarden

16.1 Mira Saia is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

16.2 Mira Saia zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen jegens de Opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 17

Geschillen en toepasselijk recht

17.1 De bevoegde rechter te Oost-Brabant is bij uitsluiting bevoegd van geschillen voortvloeiende uit cq. met betrekking tot de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden kennis te nemen. Niettemin blijft Mira Saia bevoegd de Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

17.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

17.3 Op elke Overeenkomst tussen Mira Saia en de Opdrachtgever en op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18

Vindplaats van de voorwaarden

18.1 Deze voorwaarden kan je teruglezen op de website van Mira Saia: https://mirasaia.nl.

18.2 Van toepassing is steeds de meest recente versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.
Vragen/opmerkingen kan je sturen naar mira@mirasaia.nl.